Privacyverklaring

Accountantskantoor Ten Cate hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen wij heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Accountantskantoor Ten Cate houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevens- bescherming. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring hierover nog vragen heeft en contact met ons wenst op te nemen dan kan dit via onderstaande

Contactgegevens: 

Accountantskantoor Ten Cate
Cornelis Houtmanstraat 28
7825 VG Emmen
info@tencate-accountantskantoor.nl
Telefoon: 0599-565613 

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

 • Uw persoonsgegevens worden door ons kantoor verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:
 • Het opstellen van aangiften inkomstenbelasting, omzetbelasting, ICP, loonbelasting, vennootschapsbelasting, erfbelasting, dividendbelasting of schenkbelasting;
 • Het opstellen van jaarrekeningen of tussentijdse rapportages van uw onderneming;
 • Het verzorgen van de financiële en salarisadministratie van uw onderneming;
 • Het kunnen uitvoeren van een automatische incasso;
 • Het kunnen aanvragen van subsidies;
 • Het kunnen verzorgen van formulieren van Kamer van Koophandel en CBS en verzekeringsmaatschappijen;
 • Het kunnen doorgeven van financiële informatie ten behoeve van buitenlandse fiscale instanties;
 • Het adviseren met betrekking tot financiële en fiscale vraagstukken.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen, opslaan, verzamelen en verwerken:

 • Persoonlijke gegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, BSN-nummer, geboortedatum, kopie identificatiebewijs, informatie omtrent inkomen, uitgaven, bezittingen en schulden;
 • Zakelijke gegevens: bedrijfsnaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, inschrijving bij  Kamer van Koophandel, RSIN-nummer, bankrekeningnummer en administratie. 

Wij gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen. 

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk);
 • de toepassing van administratieve en fiscale programma’s (softwareleveranciers);
 • het verzorgen van financiële en salarisadministraties, alsmede aangiften van alle soorten belastingen (administratiekantoren);
 • vaktechnische ondersteuning op fiscaal en bedrijfseconomisch terrein (fiscalisten en accountants).

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. 

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht is (bijvoorbeeld aan de FIOD in het kader van een onderzoek). Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier (schriftelijk) toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaartermijn

Accountantskantoor Ten Cate bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

Alle personen die namens Accountantskantoor Ten Cate van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

 • Wij hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Wij pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • Wij testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
 • Alle gegevens die wij bewaren worden binnen de EU opgeslagen. 

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan deze privacyverklaring staat hoe u contact met ons kunt opnemen. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Wijziging privacy statement

Accountantskantoor Ten Cate kan haar privacyverklaring wijzigen. Van deze wijziging zullen wij een aankondiging doen op onze website.